Tom Gidley

The Abundant Throat


3 November - 8 December 2012

Tom Gidley, , Installation Shot, 2012

INSTALLATION

View

INSTALLATION

Tom Gidley, , Installation Shot, 2012

INSTALLATION

View

INSTALLATION

Tom Gidley, , Installation Shot, 2012

INSTALLATION

View

INSTALLATION

Tom Gidley, , Installation Shot, 2012

INSTALLATION

View

INSTALLATION

Tom Gidley, , Installation Shot, 2012

INSTALLATION

View

INSTALLATION

Tom Gidley, , Installation Shot, 2012

INSTALLATION

View

INSTALLATION

Tom Gidley, , Installation Shot, 2012

INSTALLATION

View

INSTALLATION

Tom Gidley, , Installation Shot, 2012

INSTALLATION

View

INSTALLATION

Tom Gidley, , Installation Shot, 2012

INSTALLATION

View

INSTALLATION